Informatie over gegevensbescherming over de ePOD App

1. Algemene informatie

a) Inleiding
Hieronder vindt u informatie over de gegevensbescherming en over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 

b) Definities
De volgende termen worden in deze privacyverklaring gebruikt: 

 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een wet van de Europese Unie (EU) die de bescherming van persoonsgegevens regelt. Met de hierin verstrekte informatie willen we voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de AVG.
 • Persoonsgegevens: Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op betrokkenen (zijnde geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van een naam of andere gegevens. Persoonsgegevens zijn onder meer contactgegevens, IP-adres, leeftijd en diverse andere informatie.
 • Verwerking: Een verwerking volgens art. 4, punt 2 van de AVG betreft elke handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is volgens art. 4, punt 7 van de AVG een natuurlijke persoon of rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt en daar dus verantwoordelijk voor is.

c) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Kloeckner Metals Belgium NV
Keizersstraat 50
8530 Harelbeke
Telefoon: +32 (0) 56 268 080
E-mail: info@kloeckner.com

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot gegevensverwerking kunt u contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u in de volgende paragraaf.

d) Functionaris voor de gegevensbescherming 
U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming te allen tijde bereiken via de volgende contactgegevens: 

2. Informatie over de verwerking

a) Gegevenscategorieën
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

1)  Registratie in de app ePOD 

 • Per rit worden een individuele code en een afzonderlijke toegangscode verstrekt. Deze gegevens worden willekeurig gegenereerd en zijn niet te herleiden naar een persoon.
 • Door het decoderen van het ritnummer (de laatste 10 cijfers) kunnen bevoegde Klöckner-medewerkers wel in het systeem achterhalen welke chauffeur (naam) welke rit met welke vrachtwagen (kenteken) heeft uitgevoerd. Bij externe bedrijven is er enkel een koppeling met het uitvoerende bedrijf en het voertuig. Als dit voertuig een vaste chauffeur heeft, is de naam van deze chauffeur dus wel te achterhalen. 

2)  Gebruik van de app ePOD

 • Verzameling van locatiegegevens ook als de App op de achtergrond staat
  Om de positie van het voertuig en de geselecteerde route weer te geven, wordt de locatie minimaal elke minuut opnieuw bepaald indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Voor bepaalde routes - bijvoorbeeld als ze zeer bochtig zijn - kan de locatie vaker worden bepaald om deze nauwkeuriger te kunnen vaststellen.
 • Camera/toegang tot foto's
  Voor verschillende functionaliteiten (bijvoorbeeld de leveringsdocumenten) is toegang tot de camera of het 'Fotoalbum' vereist. Dit moet de gebruiker echter zelf instellen. De app ePOD doet dit niet zelf. Er worden ook geen permanente opnamen gemaakt door de camera.
 •  Andere gegevens
  Melding over gebeurtenissen: De coördinator kan via de app worden geïnformeerd over pauzes/vertragingen.
  Documentatie: Voor het documenteren van bestellingen kunnen foto's worden gemaakt en kan informatie worden toegevoegd in tekstvelden. Bovendien worden de naam en handtekening van de klant en de medewerker die de goederen ontvangt geregistreerd. 

b) Doeleinden van de verwerking
Bovenstaande gegevens worden gebruikt om digitale ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de rit en de volledige levering van materialen aan de klant. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De enige uitzonderingen hierop zijn de doorontwikkeling en de technische ondersteuning voor de app.

c) Rechtsgrondslagen voor de verwerking 
Deze verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, regel 1, punt b) van de AVG (naleving van een overeenkomst) en voor medewerkers van de Klöckner Group op basis van art. 26, lid 1 van het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
De doorontwikkeling en de technische ondersteuning zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang (in overeenstemming met art. 6, lid 1, regel 1, punt f) van de AVG) om een werkende en foutloze app aan te bieden.

d) Verplichte/vrijwillige verstrekking van gegevens 
Het gebruik van de app ePOD en de verwerking van bovenstaande gegevens is absoluut noodzakelijk voor de levering van de bestelde goederen aan klanten en dus voor de naleving van een overeenkomst.
Als deze gegevens niet beschikbaar worden gesteld, kan dit in specifieke gevallen gevolgen hebben voor de arbeids- en/of leveranciersovereenkomst. 

e) Bewaartermijn
De bewaartermijn is afhankelijk van de wettelijke vereisten. Gegevens over gebeurtenissen (zie 2. a) 2), derde streepje) worden maximaal twee maanden bewaard. Locatiegegevens worden na een week gewist.
Als gevolg van wettelijke bewaarverplichtingen kan er - bijvoorbeeld om fiscale redenen - aanleiding zijn om de gegevens langer te bewaren.

i) Ontvangers van de persoonsgegevens
Gegevens worden niet doorgestuurd naar derden. Bij het ontwikkelen en onderhouden van de app en het hosten van de systeemomgeving wordt technische ondersteuning verzorgd door opdrachtverwerkers. Zij zijn contractueel verplicht om zich te houden aan de wetgeving voor gegevensbescherming. De desbetreffende Klöckner-maatschappij blijft echter de verantwoordelijke instantie.

j) Overdracht naar landen buiten de EU
Er worden geen persoonsgegevens verzonden naar landen buiten de EU of de EER of naar een internationale organisatie.

3. Uw rechten

Als betrokkene kunt u op elk moment een informeel bericht sturen naar onze functionaris voor de gegevensbescherming om aanspraak te maken op uw rechten volgens de AVG (de contactgegevens vindt u hierboven onder 1. d). Het betreft de volgende rechten: 

 • Het recht om informatie op te vragen over de gegevensverwerking en om een kopie met de verwerkte gegevens te verkrijgen (recht van inzage, art. 15 van de AVG),
 • Het recht op rectificatie van onjuiste gegevens of het aanvullen van onvolledige gegevens (recht op rectificatie, art. 16 van de AVG),
 • Het recht om de verwijdering van persoonsgegevens te eisen en, indien de persoonsgegevens zijn gepubliceerd, andere verwerkingsverantwoordelijken op de hoogte te brengen van het verzoek tot verwijdering (recht op vergetelheid, art. 17 van de AVG),
 • Het recht op de beperking van de gegevensverwerking (recht op beperking van de verwerking, art. 18 van de AVG),
 • Het recht om de persoonsgegevens van de betrokkene te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en te eisen dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van gegevens, art. 20 van de AVG),
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, met als doel deze te beëindigen (recht van bezwaar, art. 21 van de AVG),
 • Het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, met als doel de gegevensverwerking die hieruit voortkomt te beëindigen. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de eerdere verwerking, omdat hier vóór de herroeping wel toestemming voor is gegeven (voorwaarden voor toestemming, art. 7 van de AVG),
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u vindt dat de gegevensverwerking in strijd is met de AVG (recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, art. 77 van de AVG)

 

Buy online?

Our Klöckner & Co Onlineshop